สาเหตุของ NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Root cause of NCDsสาเหตุของ NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9 สารอาหารสีขาวควร จำกัด การบริโภคต่อวัน
1. นมวัวและผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย เป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ เชื้อมะเร็งชอบนมวัว
2. น้ำตาลทราย ซูโครส (C12H22O11) กลูโคส C6H12O6 + กลูโคส C6H12O6 =  ซูโครส C12H22O11 + น้ำ H2O เป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน อ้วน การอักเสบ ความแก่ชรา
3. แป้งขัดขาว ทำให้เกิดโรคหอบหืด,โรคภูมิแพ้ และโรคเบาหวาน อ้วน
4. เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์ NaCl) เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
5.ไขมันอิ่มตัว  เป็นสาเหตุของโรค ความดันโลหิตสูง อ้วน โรคหัวใจ เส้นเลือดสมองอุดตัน
6.ผงชูรส Mono SodiumGlutamate (C5H8NO4Na) เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
7.ความเครียด, อาหารหวานมันเค็ม, สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ, แหล่งที่มีสารกัมมันตภาพรังสี  เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

8.โปแตสเซี่ยม Kalium เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

9.ผงฟู Baking Soda NaHCO3 เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
แหล่งที่มา https://raymondfrancisauthor.com/ 
เครดิต : Professor Raymond Francis , นายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์, นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

Root cause of NCDs

9 White Nutritions limit consume per day that is ok.

1.Dairy root cause of asthma and allergy 
2.White Sugar (C12H22O11) C6H12O6+C6H12O6=>C12H22O11+H2O root cause of asthma and allergy   diabetes Obesity
3.White flour root cause of asthma and allergy diabetes Obesity
4.Salt (NaCl) Hypertension
5.Saturated fat Hypertension Heart Disease Stroke Obesity
6.Mono SodiumGlutamate (C5H8NO4Na) Hypertension
7.Stress, sweet, oily & salty food, , environmental toxic, radioactive sources Root Causes of cancer
8.K Kalium Hypertension
9.Baking Soda NaHCO3 Hypertension

9 白色營養極限  每天限制食用是可以的

1.乳製品     氣喘 过敏
2.白砂糖(C12H22O11) C6H12O6+C6H12O6=>C12H22O11+H2O 氣喘   过敏 糖尿病 肥胖症
3.白麵粉  氣喘   过敏 糖尿病 肥胖症
4.鹽(NaCl)   高血压
5.飽和脂肪    高血压    肥胖症 心脏病   中风
6.味精 單味谷氨酸鈉(C5H8NO4Na)  高血压
7.壓力,甜,油膩和鹹味食品,對環境有毒的放射源根本原因癌症
8.K Kalium 鉀高血壓
9.小蘇打 NaHCO3 高血壓Causa raíz de las ENT

El límite de consumo de 6 venenos blancos por día está bien.

1.lechería la causa principal del asma y alergia
2.azucar blanca (C12H22O11) C6H12O6 + C6H12O6 => C12H22O11 + H2O raíz del  y la asma alergia diabetes Obesidad
3.Harina blanca causa de asma y diabetes de alergia Obesidad
4.de sal (NaCl) Hipertensión
5.Hipertensión grasa saturada Obesidad Enfermedad cardíaca Accidente cerebrovascular
6.Glutamato monosódico (C5H8NO4Na) Hipertensión6 White Poisons Limit verbrauchen pro Tag

1.Milchprodukte  Grundursache von Asthma Allergie
2.weißer Zucker (C12H22O11) C6H12O6 + C6H12O6 => C12H22O11 + H2O Grundursache von Asthma Allergie Fettleibigkeit
3.Weißer Mehl Grundursache von Asthma Allergie Fettleibigkeit
4.Salz (NaCl) Hypertonie
5.Gesättigtes Fett Hypertonie Herzkrankheit Symptome eines Schlaganfalls Fettleibigkeit
6.Mononatriumglutamat (C5H8NO4Na) Hypertonie6 White Poisons limite consommer par jour qui est ok.

1. La cause fondamentale de l'asthme et des allergies dans le lait

2.Sucre blanc (C12H22O11) C6H12O6 + C6H12O6 => C12H22O11 + H2O cause fondamentale du diabète asthmatique et allergique Obésité

3. Farine blanche cause de l'asthme et du diabète allergique Obésité

4.Sal (NaCl) Hypertension

5.Graisse saturée Hypertension Maladie cardiaque AVC Obésité

6. MonoSodiumGlutamate (C5H8NO4Na) Hypertension

6 лимит белого яда потреблять в день, это нормально.

1. Молочная коренная причина астмы и аллергии

2. Белый сахар (C12H22O11) C6H12O6 + C6H12O6 => C12H22O11 + H2O Основная причина астмы и аллергии Диабет Ожирение

3. Белая мука является основной причиной астмы и аллергии, диабета, ожирения.

4. соль (NaCl) гипертония

5. Насыщенные жиры Гипертония Болезни сердца Инсульт Ожирение

6. Моно Глутамат натрия (C5H8NO4Na) Гипертония

6 개의 백색 독은 하루 소비 제한

1. 낙농 천식과 알레르기의 근본 원인
2. 백설탕 (C12H22O11) C6H12O6 + C6H12O6 => C12H22O11 + H2O 천식 및 알레르기 당뇨병 비만의 근본 원인
3.하얀 밀가루 밀가루 근본 원인 천식과 알레르기 당뇨병의 비만
4. 염 (NaCl) 고혈압
5. 포화 지방 고혈압 심장 질환 뇌졸중 비만
6. 모노 나트륨 글루타메이트 (C5H8NO4Na) 고혈압
6ホワイトポイズンは1日あたりの消費量を制限します

1.酪農 根本原因喘息アレルギー
2.白糖 (C12H22O11) C6H12O6+C6H12O6=>C12H22O11+H2O 喘息およびアレルギー糖尿病の根本原因肥満
3.白小麦粉 喘息およびアレルギー糖尿病の根本原因肥満
4.塩(NaCl)高血圧
5.飽和脂肪高血圧 心疾 患脳卒 中肥満
6.うま味(C5H8NO4Na)高血圧
My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates