กรวยแห่งการเรียนรู้ ของ Edgar Dale

ที่มา การเรียนรู้จากความท้าทาย (Challenge based learning: CBL)
ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
อาจารย์นิลมิต นิลาศMy Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates