น้ำนาโน กับ ผู้ป่วยออทิสติก - หมอโฆษิต

น้ำนาโน กับ ผู้ป่วยออทิสติก :

โรคออทิสติกในเด็กเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ ของเด็กวัยเล็กๆ เกิดการพัฒนาช้าหรือผิดปกติจากเด็กทั่วไป
มักเป็นปัญหาอย่างมากกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลาน เป็นโรคออทิสติก ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์จะก้าวหน้า ทันสมัยไปมาก แต่จำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็กออทิสติก มีจำนวน เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

สาเหตุการเกิดโรคออทิสติกนี้

1) อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ บิดามารดาหรือญาติพี่น้องในตระกูล มีสายพันธุ์ทางพันธุกรรมของออทิสติกถ่ายทอดมายังลูกหลาน
2) เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร ระหว่าง การตั้งครรภ์ของแม่ หรือติดเชื้อที่ตัวเด็กเองภายหลังการคลอด มีไข้ขึ้นสูงจนเกิดอาการเกร็งชัก
3) ความผิดปกติของระบบประสาท อาจผิดปกติมาแต่กำเนิด การเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนต่อระบบประสาท โดยเฉพาะ ในส่วนของสมอง ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอในช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ภาวะการขาดน้ำหรือการขาดโภชนาการ ขาดสารอาหาร หรือรับอาหารไม่เพียงพอ ล้วนแล้วแต่มีผลก่อให้เกิดโรคออทิสติกได้
4) การแพ้ยาหรือทานยาผิดประเภททั้ง ในขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่ หรือภายหลังจากการคลอดที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง
อาการที่จะแสดงถึงความผิดปกติมักจะปรากฏชัดเจนเมื่อเด็ก มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป พัฒนาการทั้งทางกายและจิตใจ รวมถึงอารมณ์ต่างๆ จะช้าและผิดปกติ อาการส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็น มีอยู่ 3 ประการ คือ
1) การเข้าสังคมในเด็ก จะเข้ากับเด็กทั่วไปไม่ได้ ไม่กล้าแสดงออก หรือการแสดงออกจะเชื่องช้า การนอนนั่ง ยืน เต้น จะพัฒนา ไปได้อย่างช้าๆ และไม่คล่องแคล่วเหมือนเด็กปกติทั่วไป การเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหาร การขับถ่ายจะเชื่องช้า การพูด จะพูดได้ช้า บางครั้งจะซึมนิ่งเงียบผิดปกติเฉยเมย และแยกตัว จากกลุ่มเพื่อนด้วยกัน
2) การสื่อสาร จะสื่อสารกันลำบาก และไม่เข้าใจในสิ่งที่แสดงออก การพูดอาจมีปัญหาพูดไม่ชัด ไม่พูดคุยเลย การฝึกและการเรียนรู้ ภาษาเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถจะสื่อสารกันได้
3) มักจะทำกิจกรรมซ้ำๆ ซากๆ การเลือกรับประทานอาหาร เฉพาะอย่างและรับประทานซ้ำซาก เล่นแต่ของเดิมๆ ไม่พัฒนาเรียนรู้กับสิ่งของรอบตัว บางครั้ง ติดหมอนหรือตุ๊กตาต้องหิ้วติดตัวไป ที่ต่างๆ เสมอ

ลักษณะของเด็กออทิสติก

อาหาร และ น้ำดื่ม ช่วยเสริมสร้าง และ ฟื้นฟู
เซลล์ประสาทสมอง เพื่อการพัฒนาการที่เข้มแข็งขึ้น
อีกประการหนึ่งของความอ่อนแอในเด็กออทิสติก คือ มักจะเจ็บป่วยได้ง่าย ด้วยร่างกายที่มีการพัฒนาช้า มีผลทำให้ระบบ ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอ จึงเจ็บไข้ได้ง่าย
การดูแลรักษาผู้ป่วยออทิสติก มีความจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองต้องเข้าใจในตัวเด็ก และเรียนรู้ถึงปัญหาของเด็กด้วย ต้องให้ความใกล้ชิดและเอาใจใส่ให้เกิดความอบอุ่นในตัวเด็ก และควรให้ผู้ป่วยเด็กออทิสติกอยู่รวมกับเด็กปกติทั่วไป เพื่อฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาการตัวเองให้กลับสู่สภาพปกติ มิใช่ให้ ผู้ป่วยออทิสติกอยู่กับผู้ป่วยด้วยกัน จะทำให้การฟื้นตัวยิ่งช้า หรือ เพิ่มปัญหามากขึ้น

การรักษาหลักใหญ่ๆ

1.) กิจกรรมบำบัด เรียนรู้การออกกำลังกายในส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป
2.) ดนตรีบำบัด ปัจจุบันพบว่า ดนตรีมีส่วนช่วยการฟื้นตัวจากออทิสติกมาก ช่วยทำให้เด็กมีสมาธิ และนิ่งได้มากขึ้น เรียนรู้ สิ่งรอบตัวได้เร็วขึ้น
3) อาหารและน้ำดื่ม ปลาและผักสีเขียว โปรตีนจากปลาและไขมัน รวมถึงแร่ธาตุและวิตามินในผักสีเขียว ช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟู เซลล์ประสาทสมอง เพื่อการพัฒนาการที่เข้มแข็งขึ้น
4) นอกจากนี้ จากงานวิจัยยังพบว่าการดื่มน้ำนาโน กลุ่มโมเลกุลเล็ก และปริมาณออกซิเจนสูง มีผลช่วยเสริมสร้างให้สมองแข็งแรงขึ้น สภาพร่างกายและภูมิต้านทานในร่างกายแข็งแรงขึ้น ยังผลให้ พัฒนาการในด้านต่างๆ ฟื้นตัวดีขึ้นและเร็วขึ้น
ดังนั้น การดื่มน้ำ iWater จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ออทิสติกในเด็ก
กลับสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น เพื่อคืนสู่สภาพเด็กปกติ
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ปกติต่อไป

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates