“ใบกำกับภาษี” ต้องออกโดยผู้มีสิทธิเท่านั้น!!

“ใบกำกับภาษี” ต้องออกโดยผู้มีสิทธิเท่านั้น!!

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)  คือ  เอกสารหลักฐานสำคัญซึ่งผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ  เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)  คือ  ภาษีทางอ้อมประเภทที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ  โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ  ซึ่งปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆคือ 10% แต่รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายลดภาษีชั่วคราวเหลือ 6.3% บวกภาษีท้องถิ่น 0.7% รวมแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดคือ 7% นั่นเอง

หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษี

1) ใบกำกับภาษี  ต้องออกโดยผู้มีสิทธิออกเท่านั้น   ซึ่งผู้ที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี   คือ   ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น   ยกตัวอย่าง  เช่น  บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) ใบกำกับภาษี  ต้องออกอย่างถูกเวลา  หมายความว่า  เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการและมีการชำระเงินจากลูกค้าแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทันที 
3) ใบกำกับภาษี  ต้องครบถ้วนและถูกต้อง  ซึ่งใบกำกับภาษีมี 2 ประเภท  คือ 
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (ตัวอย่างด้านล่าง)
ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) เห็นคำว่า ใบกำกับภาษี  ชัดเจน
2) มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  รวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย
3) มีชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ
4) เลขที่ใบกำกับภาษี
5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจำนวนเงิน  ของสินค้าหรือบริการ
6) แยกแสดงจำนวน VAT ให้เห็นชัดเจน
7) วัน เดือน ปี ที่ออก
8) ข้อความอื่นที่กำหนดและบังคับใช้กับผู้ประกอบการ
            8.1 ระบุ สำนักงานใหญ่  หรือ  สาขาที่... ของผู้ขาย
            8.2 มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (ผู้ซื้อที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            8.3 ระบุ สำนักงานใหญ่  หรือ  สาขาที่... ของผู้ซื้อ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เป็นเอกสารสำคัญในการชำระเงิน   ซึ่งสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ กรณีคืนสินค้า  เปลี่ยนสินค้า  หรือหากมีความผิดพลาดในการซื้อ-ขายเกิดขึ้น  และใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีก เช่น 
  • สำหรับนิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการมาช่วยในการลดหย่อนภาษีของบริษัทได้
  • สำหรับบุคคลธรรมดา รัฐบาลจะมีมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” ออกมาช่วงปลายปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านภาษีแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน   โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
จาปินขอสนับสนุนให้ทุกท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อประโยชน์ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว  ดังนั้น  อย่าลืม.!! ขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีทุกครั้ง  เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการ ...

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates